Laskuttamo.com-palvelun käyttöehdot yritykselle

Päiväys 27.6.2023

Sopimusosapuolet

  1. Laskuttamo.com-palvelun (myöhemmin Laskuttamo.com -palvelu) tuottaa Laskuttamo Oy (Y-tunnus: 3153503-2) (myöhemmin Laskuttamo Oy).
  1. Laskuttamo.com -palvelua käyttävä yritys (myöhemmin Yritys)

Laskuttamo.com -palvelun käyttöehdot

Laskuttamo.com- palvelua käyttävä Yritys, joka työllistää kevytyrittäjiä, tulee hyväksyä nämä ehdot ennen Laskuttamo.com-palvelun käytön aloittamista.

Laskuttamo.com-palvelun käytön edellytys on käyttäjätunnusten luominen Laskuttamo.com-sivustolle. Tunnusten luominen on Yritykselle maksutonta, eikä sido Yritystä mihinkään.

Tämä sopimus tulee voimaan, kun Yritys on luonut tunnukset ja ottanut Laskuttamo.com -palvelun käyttöön ja hyväksynyt nämä sopimusehdot. Hyväksymällä tämän sopimuksen Yritys hyväksyy samalla myös Laskuttamo Oy:n voimassa olevan tietosuojakäytännön ja siihen liittyvät rekisteriselosteet.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Laskuttamo Oy antaa tällä sopimuksella Yritykselle käyttöoikeuden Laskuttamo.com -palvelun käyttöön. Laskuttamo Oy:llä säilyy kaikki muut oikeudet palveluun (omistus-, tekijän ja muut immateriaalioikeudet)

Mahdollisista muista lisäpalveluista Laskuttamo Oy ja Yritys sopivat aina erikseen.

Yritys voi käyttää Laskuttamo.com -palvelua kevytyrittäjien työn laskutuksen helpottamisessa luomalla kevytyrittäjille laskuluonnoksia Laskuttamo.com -palveluun. Kevytyrittäjä tarkastaa laskuluonnoksen ja hyväksyy sen Laskuttamo.com palvelussa.  Palvelun käyttö edellyttää, että kevytyrittäjä on myös kirjautunut Laskuttamo.com palvelun käyttäjäksi.  Laskuttamo Oy ei ole osallisena Yrityksen ja kevytyrittäjän välisessä sopimuksessa. Yritys ja Kevytyrittäjä vastaavat keskenään heidän välisen sopimuksen lainmukaisuudesta ja velvoitteista. Laskuttamo Oy ei vastaa Yrityksen ja kevytyrittäjän välisestä sopimussuhteesta millään tavoin.

Laskuttamo Oy vastaa Laskuttamo.com -palvelun ylläpidosta, kehittämisestä sekä asiakaspalvelusta. Laskuttamo Oy seuraa myös lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, työehtosopimuksia, lain tulkintoja. Mikäli näissä tapahtuu muutoksia, Laskuttamo Oy tekee mahdolliset muutokset madollisimman nopeasti Laskuttamo.com -palveluun.

Molempien sopimusosapuolten tulee noudattaa kaikissa toiminnassaan toimia lakia, asetuksia, tietosuojaa sekä viranomaismääräyksiä.

Yritys vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Yritys vastaa siitä, että se käsittelee kaikkia tietoja lain ja säännösten mukaisesti.

Laskuttamo Oy:llä on oikeus tehdä Laskuttamo.com -palveluun tai tähän sopimukseen muutoksia. Muutokset tulevat voimaan, kun muutos on tehty Laskuttamo.com -palveluun ja/tai sopimukseen. Muutokset ovat voimassa muutoksentekohetkestä eteenpäin. Yrityksen katsotaan hyväksyneen muutoksen jatkamalla Laskuttamo.com -palvelun käyttöä.  Mikäli Yritys ei hyväksy muutoksia, Yritys voi lopettaa palvelun käytön ilman irtisanomisaikaa.

Yritys ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.

Laskuttamo Oy:llä on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Laskuttamo.com-palvelu ja kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannelle osapuolelle.

Yritys vastaa omasta asiakasrekisteristään rekisterinpitäjänä sekä rekisterin tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Yritys vastaa siitä, että sillä on oikeus käsitellä ja luovuttaa Laskuttamo.com palvelussa käsiteltäviä tietoja.

Mikäli Yritys aiheuttaa Laskuttamo.com -palvelun käytöllä vahinkoa kolmannelle osapuolelle, josta Laskuttamo Oy joutuu vastuuseen, on Laskuttamo Oy:llä oikeus vaatia vahingon määrään ja vahingon selvittelyyn liittyviä kuluja (sisältää mahdolliset oikeudenkäyntikulut) kokonaisuudessaan Yritykseltä.

Laskuttamo Oy: ei vastaa Laskuttamo.com -palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta (suorasta tai epäsuorasta) Laskuttamo Oy ei vastaa myöskään vahingosta, joka aiheutuu jos Laskuttamo.com palvelun käyttö on estynyt.

Kaikissa muissa tapauksissa Laskuttamo Oy:n vastuu rajoittuu Yrityksiltä veloitettuihin mahdollisiin palvelumaksuihin.   

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näitä käyttöehtoja koskevat riidat, kiistat ja vaatimukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada sovittua, asia käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Nämä käyttöehdot ovat saatavilla usealla kielellä. Jos kieliversioiden välillä olisi tulkintaeroa, suomenkielinen versio on määräävä.

Pikapalkkio -palvelun erityisehdot

Yritys voi erikseen sopia ns. Pikapalkkio -palvelun (myöhemmin Pikapalkkio -palvelu) käyttämisestä Laskuttamo Oy:n kanssa. Pikapalkkio -palvelu on Laskuttamo.com -palvelun lisäpalvelu. Pikapalkkio -palvelu käyttö edellyttää, että Yritys ja kevytyrittäjä käyttää Laskuttamo.com -palvelua.

Pikapalkkio -palvelulla tarkoitetaan Laskuttamo Oy:n palvelua, jossa Laskuttamo Oy maksaa Yrityksen laatiman ja kevytyrittäjän hyväksymän lasku mahdollisimman nopeasti kevytyrittäjän tilille. Laskuttamo.com -palvelua käyttävä kevytyrittäjä voi halutessaan valita normaalin laskun sijaan ns. Pikapalkkio -palvelun. Pikapalkkio -palvelussa Laskuttamo Oy maksaa Yrityksen laatiman ja kevytyrittäjän hyväksymän laskun samana tai seuraavana pankkipäivänä. Kyseessä on normaali kevytyrittäjän ja Yrityksen välinen lasku.

Pikapalkkio palvelun edellytyksenä on se, että Yritys on tehnyt sopimuksen Pikapalkkio -palvelusta.

Ennen Pikapalkkio -palvelun käyttöönottoa Laskuttamo.com varmistuu Yrityksen maksukyvystä ja sen muusta toiminnasta. Laskuttamo Oy:llä on oikeus olla tekemättä sopimusta Pikapalkkio -palvelusta Yrityksen kanssa.

Pikapalkkio -palvelua koskeva sopimus syntyy, kun Laskuttamo Oy on hyväksynyt Yrityksen Pikapalkkio -palvelun käyttäjäksi. Yritys on hyväksynyt nämä sopimusehdot.  Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa 2 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.  Mikäli Yrityksen ja Laskuttamo Oy:n välinen Laskuttamo.com palvelu sopimus päättyy, Pikapalkkio -palvelu päättyy samalla.

Pikapalkkio -palvelussa Laskuttamo Oy maksaa kevytyrittäjälle laskutuksen arvonlisäverottoman summan perusteella. Laskutetusta arvonlisäverottomasta summasta suoritetaan ennakonpidätys sekä soveltuvissa tapauksissa työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä vähennetään Laskuttamo.com -palvelun palvelumaksu, Laskuttamo Oy:n lisäveloitus, sekä muut palveluun liittyvät maksut.

Mikäli Laskuttamo Oy maksaa Yrityksen lähettämän ja kevytyrittäjän hyväksymän laskun Pikapalkkio -palveluna. Yritys on vastuussa Laskuttamo Oy:n maksamasta Pikapalkkion määrästä sekä kaikista muista Pikapalkkio -palveluun liittyvistä syntyvistä kuluista ja palkkioista Laskuttamo Oy:lle.

Maksetun Pikapalkkio palvelun laskun ja siihen liittyvät muut kulut ja lisämaksut Laskuttamo Oy:llä on oikeus laskuttaa välittömästi Yritykseltä. Laskun maksuehto 14 päivää netto. Mikäli Yritys maksaa laskun myöhässä, viivästyskorko on 14 %.

Mikäli Laskuttamo Oy:llä on tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti saatavaa Yrityksellä, on Laskuttamo Oy:llä tarvittaessa oikeus kuitata ne kevytyrittäjillä maksettavista tilityksistä.

Laskuttamo Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä Pikapalkkio -laskua, joka on Laskuttamo Oy käytäntöjen, lain, viranomaismääräysten tai näiden sopimusehtojen vastainen.

Laskuttamo Oy ei vastaa Yritykselle tai kevytyrittäjälle mistään vahingosta, joka aiheutuu Pikapalkkion viivästymisestä tai siitä, että Laskuttamo Oy ei hyväksyä Pikapalkkio -palvelun laskua.

Laskuttamo Oy:llä on oikeus irtisanoa Pikapalkkio -palvelun päättymään välittömästi, mikäli Yritys ei ole maksanut aikaisempia laskuja, mikäli yrityksen taloudellinen tilanne on heikentynyt, mikäli Yritys ei noudata Pikapalkkio -sopimuksen tai Laskuttamo.com -palvelun sopimuksen ehtoja tai mikäli kevytyrittäjä ei noudata Laskuttamo.com palvelun ehtoja.  

Laskuttamo Oy: on oikeus tehdä tähän sopimukseen tai Pikapalkkioan muutoksia harkintansa mukaan ilman Yrityksen suostumusta. Laskuttamo Oy ilmoittaa mahdollisista muutoksista viimeistään kaksi viikkoa ennen muutosten voimaantuloa. Yrityksen katsotaan hyväksyneen muutokset jatkamalla Pikapalkkio -palvelun käyttöä

Yrityksellä ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. Laskuttamo Oy:llä on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Pikapalkkio -palvelu tai sen osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannelle osapuolelle.

Muutoin Pikapalkkio -palveluun sovelletaan Laskuttamo.com -Palvelun Yrityksille liittyviä ehtoja. 

Mikäli Laskuttamo.com -palvelun ehdot Yrityksille ja Pikapalkkio -Palvelun erityisehdot tai niiden osat ovat ristiriidassa, Pikapalkkio -palvelun ehdot ovat ensisijaisia.