Laskuttamo.com-palvelun käyttöehdot kevytyrittäjälle

Päiväys 27.6.2023

Yleiset ehdot

 • 1
  Laskuttamo.com-palvelun tuottaa Laskuttamo Oy, Y-tunnus: 3153503-2
 • 2
  Laskuttamo.com- palvelua käyttävän (myöhemmin ”käyttäjä”) tulee hyväksyä nämä ehdot itseään sitovaksi ennen työn tai palvelun laskuttamisen aloittamista. Laskuttamo.com palvelun käyttäjällä tarkoitetaan työn tai palvelun suorittajaa. Käyttäjä on ns. kevytyrittäjä, joka tekee ansiotyötä tai palvelua olematta Työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa. Toimeksiantajalla tarkoitetaan yritystä, joka on työn tai palvelun tilaaja.
 • 3
  Laskuttamo.com-palvelun käytön edellytys on tunnusten luominen Laskuttamo.com-palveluun.
 • 4
  Laskuttamo Oy:n ja käyttäjän välille ei muodostu työsopimuslain mukaista työ- tai palvelusuhdetta.
 • 5

  Käyttäjä ja Laskuttamo Oy ovat sopineet, että Laskuttamo Oy hoitaa tässä sopimuksessa sovitut tehtävät , jotka liittyvät käyttäjän ja toimeksiantajan väliseen sopimukseen, jotka laskutetaan Laskuttamo.com palvelun avulla. Sovittujen velvoitteiden hoitamisessa Laskuttamo Oy toimii vain tämän toimeksiannon perusteella.

  Käyttäjä vastaa myös sovittuun työtehtävään sekä käyttäjän ja toimeksiantajan väliseen toimeksiantosopimukseen liittyvistä käyttäjän kaikista muista velvoitteista. Vaatimukset voivat koskea käyttäjää ja/tai toimeksiantajaa. (esim mahdolliset lupavaateet, pätevyydet tai toiminnan erityisvakuuttaminen jne.)

 • 6
  Laskuttamo.com -palvelun kautta ei saa laskuttaa työsopimuslain alaista työtä, eikä myöskään vuokratyötä. Käyttäjän tulee tehdä toimeksiantajalle selväksi, ettei kyseessä ole työsuhde Laskuttamo Oy:hyn tai käyttäjän ja toimeksiantajan välillä. Käyttäjä ja toimeksiantaja tekevät työstä tai palvelusta sopimuksen, jonka ehdot osapuolet sopivat keskenään. Vastuu siitä, että käyttäjän ja toimeksiantajan välille ei synny työsuhdetta, on käyttäjällä.

  Toimeksiantaja ei saa luovuttaa työstä määräämisoikeutta eteenpäin toiselle yritykselle. Suoritettavan työn tai palvelun sisällön sekä veloitettavan vastikkeen suuruus on käyttäjän sekä toimeksiantajan välinen asia.

  Laskuttamo Oy ei vastaa käyttäjän ja toimeksiantajan välisestä sopimuksesta millään tavoin.

 • 7
  Aloitusilmoituksen tehnyt käyttäjä on vakuutettu Laskuttamo.com:in tapaturmavakuutuksella. Laskuttamo.com:in ryhmävakuutusehdot sekä rajoitukset ovat palvelunkäyttäjien nähtävillä laskuttamo.com:in käyttöportaalissa. Lisäksi käyttäjäkuuluu vastuuvakuutuksen piiriin. Vastuu vakuutuksen piiriin kuulumattomat toimialat on eritelty laskuttamo.com:in käyttöportaalissa, joihin käyttäjä voi tutustua käytönaloituksen yhteydessä. Vakuutusehtojen mukaiset ja niiden rajoissa olevat tapahtumat korvataan toimeksiantajalle tai kolmansille osapuolille työn aikana tapahtuneet henkilö- ja esinevahingot 500 000 euroon korvausmäärään asti. Mikäli vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvassa tapahtumassa veloitetaan vakuutusyhtiön puolesta arvonlisävero ja/tai omavastuuosuus, kuuluvat kyseessä olevat suoritukset käyttäjän vastuulle. Tapaturmavakuutuksen ja vastuuvakuutuksen vakuuttajana on Fennia. Laskuttamo.com ei voi vakuuttaa käyttäjää lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella tai ryhmähenkivakuutuksella, koska osapuolten välillä ei ole työsopimuslain mukaista työsuhdetta.
 • 8
  Toimeksiantajan maksettua laskutetun määrän Laskuttamo.com-palvelun tilille, suoritus tilitetään käyttäjälle mahdollisimman pian, ellei käyttäjä ole toisin määritellyt. Tilityksen edellytyksenä on, että käyttäjä on toimittanut kaikki maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot.

  Laskutetusta summasta vähennetään sovittu ennakonpidätys sekä vähennetään Laskuttamo.com:n palvelumaksu sekä muut sovitut maksut.

  Maksun yhteydessä käyttäjä saa maksulaskelman. Maksulaskelma on nähtävissä Laskuttamo.com palvelussa.

 • 9
  Käyttäjä vakuuttaa olevansa verovelvollinen Suomessa Laskuttamo.com:in kautta laskuttamastaan työstä.
 • 10

  Laskuttamo.com palveluun rekisteröitynyt käyttäjä on vakuutettu tapaturmavakuutuksella ja vastuuvakuutuksella ellei sopimuksessa ole toisin määritelty. Käyttäjä voi tutustua vakuutuksiin ja niiden ehtoihin Laskuttamo.com palvelussa.

  Käyttäjä on velvollinen varmistumaan, että käyttäjällä on riittävän kattava tapaturma- ja vastuuvakuutus toimeksiannossa. Laskuttamo.com vakuutusehdot ja vakuutuksissa ilmenevät ehdot ja rajaukset ilmenevät Laskuttamo.com palvelusta. (esim. vastuuvakuutuksessa on rajoituksia vastuuvakuutuksen piiriin kulumattomista toimialoista) Mikäli Laskuttamo Oy:n vakuutukset eivät kata mahdollista vahinkoa, Laskuttamo Oy ei ole missään vastuussa aiheutuneesta vahingosta käyttäjälle tai toimeksiantajalle.

  Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä luotto- osamaksu- tai alihankintasopimuksia Laskuttamo Oy:n nimissä. Laskuttamo Oy:n y-tunnuksen käyttö on kielletty arvonlisäverottomiin hankintoihin EU-alueella.

 • 11
  Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä luotto- osamaksu- tai alihankintasopimuksia Laskuttamo Oy:n nimissä. Laskuttamo Oy:n y-tunnuksen käyttö on kielletty arvonlisäverottomiin hankintoihin EU-alueella.
 • 12
  Mikäli Laskuttamo.com:llä on tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti saatavaa palvelun käyttäjältä, on Laskuttamo.com:llä tarvittaessa oikeus kuitata ne käyttäjälle maksettavista tilityksistä.
 • 13
  Laskuttamo.com huolehtii palvelun käyttäjien tietosuojasta ja teknisestä suojaamisesta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy Laskuttamo.com voimassa olevan tietosuojakäytännön ja siihen liittyvät rekisteriselosteet. Käyttäjä vastaa omasta asiakasrekisteristään rekisterinpitäjänä sekä rekisterin tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Lisäksi Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on oikeus käsitellä tietoja, toimittaa ne Laskuttamo.com:lle käsiteltäviksi sekä myöntää Laskuttamo.com:lle oikeus niiden käsittelyyn.
 • 14
  Käyttäjän tulee toiminnassaan noudattaa lakia, asetuksia sekä viranomaismääräyksiä. Liiketoimintakiellossa oleva henkilöllä ei ole oikeutta käyttää laskuttamo.com- palvelua.
 • 15
  Laskuttamo Oy ei vastaa mistään käyttäjän ja toimeksiantajan väliseen sopimukseen liittyvistä vahingoista. Mikäli Laskuttamo Oy joutuu maksamaan vahingonkorvausta käyttäjän virheen tai laiminlyönnin tai sopimusrikkomuksen johdosta kolmannelle tai toimeksiantajalle, on käyttäjä vastuussa Laskuttamo Oy:lle aiheuttamastaan kaikesta vahingosta, mikäli hän rikkoo sopimusta tai laiminlyö velvollisuuksiaan tai aiheuttaa vahinkoa tahallaan tai huolimattomuudesta. Osapuolten välisessä riitatilanteessa Laskuttamo Oy:n vastuut rajoittuvat käyttäjältä veloitettuun palvelumaksuun.
 • 16

  Nämä sopimusehdot tulevat voimaan kun käyttäjä on kirjautunut Laskuttamo.com palveluun ja hyväksynyt nämä ehdot. Ehdot katsotaan viimeistään hyväksytyksi sen jälkeen kun käyttäjä on aloittanut Laskuttamo.com palvelun käyttämisen.

  Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Sopimuksen voi osapuoli irtisanoa 2 kk irtisanomisaikaa noudattaen.

 • 17
  Laskuttamo.com:llä on oikeus tehdä tähän sopimukseen muutoksia harkintansa mukaan ilman käyttäjän erillistä suostumusta. Muutokset ovat voimassa muutoshetkestä eteenpäin. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset jatkamalla Laskuttamo.com-palvelun käyttöä.
 • 18
  Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. Laskuttamo.com:llä on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Laskuttamo.com-palvelu ja kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannelle osapuolelle.
 • 19
  Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näitä käyttöehtoja koskevat riidat, kiistat ja vaatimukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada sovittua, asia käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
 • 20
  Nämä käyttöehdot ovat saatavilla usealla kielellä. Jos kieliversioiden välillä olisi tulkintaeroa, suomenkielinen versio on määräävä.