Teenuse Laskuttamo.com kasutustingimused ettevõtetele

Kuupäeva 24.7.2023

Lepingupooled

  1. Teenust Laskuttamo.com (edaspidi Laskuttamo.com teenus) pakub Laskuttamo Oy (registrikood: 3153503-2) (edaspidi Laskuttamo Oy).
  2. com teenust kasutav ettevõte (edaspidi ettevõte)

Teenuse Laskuttamo.com kasutustingimused

Laskuttamo.com teenust kasutav ja kergettevõtjatele tööd pakkuv ettevõte peab enne Laskuttamo.com teenuse kasutamist nõustuma käesolevate tingimustega.

Laskuttamo.com teenuse kasutamiseks tuleb luua Laskuttamo.com-i veebilehel kasutajakonto. Kasutajakonto loomine on ettevõttele tasuta ja ei see kohusta ettevõtet millekski.

Käesolev leping jõustub, kui ettevõte on loonud konto, võtnud Laskuttamo.com teenuse kasutusele ning nõustunud käesolevate lepingutingimustega. Käesoleva lepingu aktsepteerimisega nõustub ettevõte ka Laskuttamo Oy kehtiva privaatsuspoliitika ja sellega seotud andmekaitsetingimustega.

Leping kehtib tähtajatult.

Laskuttamo Oy annab käesoleva lepinguga ettevõttele Laskuttamo.com teenuse kasutusõiguse. Laskuttamo Oy-le jäävad kõik muud teenusega seotud õigused (omandiõigus, autoriõigus ja muud intellektuaalomandi õigused).

Võimalikud muud lisateenused lepivad Laskuttamo.com ja ettevõte alati eraldi kokku.

Ettevõte saab kasutada Laskuttamo.com teenust kergettevõtjate tööde arveldamise lihtsustamiseks, luues Laskuttamo.com teenuse kaudu kergettevõtjatele eeltäidetud arveid. Kergettevõtja kontrollib eeltäidetud arve üle ja kinnitab selle Laskuttamo.com teenuses.  Teenuse kasutamiseks peab ka kergettevõtja olema registreeritud Laskuttamo.com kasutajaks.  Laskuttamo Oy ei ole ettevõtte ja kergettevõtja vahelise lepingu osaline. Ettevõte ja kergettevõtja vastutavad teineteise ees nendevahelise lepingu juriidilise õigsuse ja kohustuste eest. Laskuttamo Oy ei vastuta mingil viisil ettevõtte ja kergettevõtja vahelise lepingulise suhte eest.

Laskuttamo Oy vastutab Laskuttamo.com teenuse haldamise, arendamise ja klienditeeninduse eest. Laskuttamo Oy jälgib ka õigusakte, ametkondlikke määrusi, kollektiivlepinguid ja seaduste tõlgendusi. Kui need muutuvad, viib Laskuttamo Oy kõik vajalikud muudatused võimalikult kiiresti sisse ka Laskuttamo.com teenusesse.

Mõlemad lepingupooled peavad oma tegevuses järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning andmekaitse- ja muid eeskirju.

Ettevõte vastutab esitatud andmete õigsuse ja seadusjärgsuse eest. Ettevõte vastutab selle eest, et ta töötleb kõiki andmeid vastavalt seadustele ja eeskirjadele.

Laskuttamo Oy-l on õigus teha Laskuttamo.com teenuses või käesolevas lepingus muudatusi. Muudatused jõustuvad pärast nende tegemist Laskuttamo.com teenuses ja/või lepingus. Muudatused kehtivad alates muudatuse tegemise hetkest. Kui ettevõte jätkab Laskuttamo.com teenuse kasutamist, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.  Kui ettevõte muudatustega ei nõustu, võib ettevõte teenuse kasutamise ilma etteteatamisajata lõpetada.

Ettevõttel ei ole õigust anda käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi üle kolmandale poolele.

Laskuttamo Oy-l on alati õigus ilma kasutaja nõusolekuta anda Laskuttamo.com teenus ning kõik või osa käesolevatele tingimustele vastavatest õigustest ja kohustustest üle enda määratud kolmandale poolele.

Ettevõte vastutab andmete vastutava töötlejana oma kliendiregistri ning registris olevate andmete õigsuse ja seadusjärgsuse eest. Ettevõte vastutab selle eest, et tal on õigus töödelda ja edastada Laskuttamo.com teenuse raames töödeldavaid andmeid.

Kui ettevõte põhjustab Laskuttamo.com teenuse kasutamisega kolmandale poolele kahju, mille eest peab vastutama Laskuttamo Oy, on Laskuttamo Oy-l õigus nõuda ettevõttelt kahju summa ja kahju uurimisega seotud kulude (ka võimalike kohtukulude) täielikku hüvitamist.

Laskuttamo Oy ei vastuta Laskuttamo.com teenuse kasutamisest tulenevate (otseste ega kaudsete) kahjude eest. Laskuttamo Oy ei vastuta ka kahjude eest, mis on tekkinud sellest, et Laskuttamo.com teenuse kasutamine on takistatud.

Kõigil muudel juhtudel on Laskuttamo Oy vastutus piiratud ettevõttelt nõutud võimalike teenustasudega.

Käesolevate kasutustingimuste suhtes kohaldatakse Soome seadusandlust. Kõik käesolevate kasutustingimustega seotud vaidlused, erimeelsused või nõuded püütakse esmalt lahendada poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele siiski ei jõuta, antakse asi menetlemiseks Helsingi esimese astme kohtule.

Käesolevad kasutustingimused on saadaval mitmes keeles. Kui keeleversioonide vahel on tõlgenduserinevusi, on soomekeelne versioon ülimuslik.

Kiirmakseteenuse eritingimused

Ettevõte võib Laskuttamo Oy-ga eraldi kokku leppida nn kiirmakseteenuse (edaspidi kiirmakseteenus) kasutamises. Kiirmakseteenus on Laskuttamo.com-i lisateenus. Kiirmakseteenuse kasutamiseks peavad ettevõte ja kergettevõtja olema Laskuttamo.com teenuse kasutajad.

Kiirmakseteenus on Laskuttamo Oy teenus, mille puhul Laskuttamo Oy maksab ettevõtte koostatud ja kergettevõtja kinnitatud arve kergettevõtja kontole võimalikult kiiresti. Laskuttamo.com teenust kasutav kergettevõtja võib soovi korral tavalise arve asemel valida nn kiirmakseteenuse. Kiirmakseteenuse puhul tasub Laskuttamo Oy ettevõtte koostatud ja kergettevõtja kinnitatud arve samal või järgmisel pangapäeval. Tegu on tavalise arvega kergettevõtja ja ettevõtte vahel.

Kiirmakseteenuse kasutamiseks peab ettevõte sõlmima kiirmakseteenuse lepingu.

Enne kiirmakseteenuse kasutuselevõttu kontrollib Laskuttamo.com ettevõtte maksevõimet ja muud tegevust. Laskuttamo Oy-l on õigus ettevõttega kiirmakseteenuse lepingu sõlmimisest keelduda.

Kiirmakseteenuse leping tekib, kui Laskuttamo Oy on kinnitanud ettevõtte kiirmakseteenuse kasutajaks. Ettevõte peab ka olema nõustunud käesolevate lepingutingimustega.  Käesolev leping kehtib tähtajatult ja selle võib lõpetada 2-kuulise etteteatamisega.  Kui ettevõtte ja Laskuttamo Oy vaheline Laskuttamo.com teenuse kasutamise leping lõppeb, lõppeb samaaegselt ka kiirmakseteenuse kasutamine.

Kiirmakseteenuse puhul teeb Laskuttamo Oy kergettevõtjale makse arve käibemaksuta summa alusel. Arvele märgitud käibemaksuta summast peetakse kinni avansilised maksud ja vajaduse korral tööandja haiguskindlustusmaks. Lisaks arvatakse maha Laskuttamo.com teenuse teenustasu, Laskuttamo Oy lisatasu ja muud teenusega seotud tasud.

Laskuttamo Oy tasub ettevõtte saadetud ja kergettevõtja kinnitatud arve kiirmakseteenuse kaudu. Ettevõte vastutab Laskuttamo Oy makstava kiirmakse summa ning kõigi muude kiirmakseteenusega seotud kulude ja tasude maksmise eest Laskuttamo Oy-le.

Laskuttamo Oy-l on õigus kiirmakseteenuse kaudu tasutud arve ning muud sellega seotud kulud ja lisatasud ettevõttelt kohe sisse nõuda. Arve maksetähtaeg on 14 päeva neto. Kui ettevõte tasub arve hilinemisega, tuleb tasuda viivist 14%.

Kui Laskuttamo Oy-l on käesoleva lepingu tingimuste alusel nõue ettevõtte vastu, on Laskuttamo Oy-l õigus see vajadusel tasaarvestada kergettevõtjatele tehtavatest maksetest.

Laskuttamo Oy jätab endale õiguse jätta kiirmakseteenuse arve kinnitamata, kui see on vastuolus Laskuttamo Oy tavade, seaduste, ametkondlike määruste või käesolevate lepingutingimustega.

Laskuttamo Oy ei vastuta ettevõttele või kergettevõtjale tekkinud kahjude eest, mis on põhjustatud kiirmakse viivitusest või sellest, et Laskuttamo Oy kinnita kiirmakseteenuse kaudu maksta soovitavat arvet.

Laskuttamo Oy-l on õigus kiirmakseteenus koheselt lõpetada, kui ettevõte ei ole tasunud eelnevaid arveid, kui ettevõtte finantsolukord on halvenenud, kui ettevõte ei täida kiirmakseteenuse lepingu või Laskuttamo.com teenuse tingimusi või kui kergettevõtja ei täida Laskuttamo.com teenuse tingimusi.

Laskuttamo Oy-l on õigus teha käesolevas lepingus või kiirmakseteenuses muudatusi oma äranägemise järgi ilma ettevõtte nõusolekuta. Laskuttamo Oy annab muudatustest teada vähemalt kaks nädalat enne nende jõustumist. Kui ettevõte jätkab kiirmakseteenuse kasutamist, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.

Ettevõttel ei ole õigust anda käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi üle kolmandale poolele. Laskuttamo Oy-l on alati õigus anda kiirmakseteenus ning kõik või osa käesolevatele tingimustele vastavatest õigustest ja kohustustest ilma kasutaja nõusolekuta üle enda määratud kolmandale poolele.

Muudel juhtudel kohaldatakse kiirmakseteenuse suhtes Laskuttamo.com teenuse ettevõtetele määratud tingimusi.

Kui Laskuttamo.com teenuse ettevõtete tingimused ja kiirmakseteenuse eritingimused või mõni nende osa on omavahel vastuolus, on kiirmakseteenuse tingimused ülimuslikud.