Laskuttamo.com teenuse kasutustingimused kergettevõtjale

Kuupäeva 24.7.2023

Üldtingimused

 • 1

  Teenust Laskuttamo.com pakub Laskuttamo Oy, registrikood: 3153503-2

 • 2

  Kõik Laskuttamo.com teenuse kasutajad (edaspidi “kasutaja”) peavad enne töö või teenuse arveldamise alustamist nõustuma käesolevate kasutustingimustega. Laskuttamo.com teenuse kasutaja on isik, kes teostab tööd või pakub teenust. Kasutaja on nn kergettevõtja, kes teeb tasustatavat tööd või osutab teenuseid ilma, et ta oleks töölepingu seadusele vastavas töösuhtes. Tellija on ettevõte, kes on töö või teenuse tellija.

 • 3

  Laskuttamo.com teenuse kasutamise eelduseks on kasutajakonto avamine Laskuttamo.com keskkonnas.

 • 4

  Laskuttamo Oy ja kasutaja vahel ei teki töölepingu seadusele vastavat töö- või teenistussuhet

 • 5

  Kasutaja ja Laskuttamo Oy on kokku leppinud, et Laskuttamo Oy täidab käesolevas lepingus kokkulepitud ülesandeid, mis on seotud kasutaja ja tellija vahelise lepinguga ja mille alusel esitatakse arveid Laskuttamo.com teenuse kaudu. Kokkulepitud kohustuste täitmisel tegutseb Laskuttamo Oy ainult nimetatud piirides.

  Kasutaja vastutab kokkulepitud töö teostamise ning kõigi muude kasutaja ja tellija vahel sõlmitud tellimislepingul põhinevate kasutaja kohustuste eest.  Kasutaja ja/või tellija suhtes võivad kehtida teatud nõuded (nt võimalikud litsentsid, kvalifikatsioon või tegevusele võetav erikindlustus jne).

 • 6

  Laskuttamo.com kaudu ei saa esitada arveid töölepingu seaduse alla kuuluva töö eest ega ka renditööjõu töö eest. Kasutaja peab tellijale selgitama, et tegemist ei ole töösuhtega Laskuttamo Oy-ga ega ka töösuhtega kasutaja ja tellija vahel. Kasutaja ja tellija sõlmivad töö või teenuse kohta lepingu, mille tingimused nad ise kokku lepivad.  Kasutaja vastutab selle eest, et kasutaja ja tellija vahel ei teki töösuhet.

  Tellija ei tohi anda tööde juhtimisõigust edasi teisele ettevõttele. Teostatava töö või teenuse sisu ja makstava tasu suurus on kasutaja ja tellija kokkuleppe küsimus.

  Laskuttamo Oy ei vastuta ühelgi moel kasutaja ja tellija vahelise lepingu eest.

 • 7

  Kasutajal on õigus esitada arve lepingu alusel tehtud töö või osutatud teenuste eest. Kasutaja esitab tellijale arved Laskuttamo.com teenuse kaudu. Kasutaja vastutab kõigi esitatud andmete õigsuse eest. See puudutab ka arve vormil esitatavaid mistahes kujul andmeid ning maksuvabade kuluhüvitiste ja muude kulude deklareerimist. Kuluarvete õigsuse ja aktsepteeritavuse eest vastutab alati kasutaja.

  Vajaduse korral peab kasutaja suutma tõendada, et ta on teostanud tööd vastavalt kasutaja ja töövõtja vahelisele tellimislepingule ja ilma pretensioonideta ning töö on teostatud vastavalt headele tavadele ja seaduslikult.

  Laskuttamo.com jätab endale õiguse keelduda sellise arve kinnitamisest, mis ei ole kooskõlas seaduste, määruste või Laskuttamo.com-i tavade või lepingutingimustega.

 • 8

  Kui tellija on tasunud arve summa Laskuttamo.com-i kontole, kantakse see kasutajale üle niipea kui võimalik, kui kasutaja ei ole määranud teisiti. Ülekande tegemise eelduseks on see, et kasutaja on esitanud kõik maksmiseks vajalikud andmed.

  Arve summast arvatakse maha kokkulepitud avansilised maksud ning Laskuttamo.com teenustasu ja muud kokkulepitud tasud.

  Väljamakse tegemise käigus esitatakse kliendile maksearvestus. Maksearvestus on saadaval Laskuttamo.com keskkonnas.

 • 9

  Kasutaja kinnitab, et ta on Laskuttamo.com-i kaudu arveldatavate tööde osas Soomes maksukohustuslane.

 • 10

  Laskuttamo.com teenuses registreeritud kasutaja on kindlustatud õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustusega, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. Lisateavet kindlustuste ja nende tingimuste kohta saab Laskuttamo.com veebilehelt.

  Kasutaja vastutab selle eest, et tal oleks tellimuse jaoks piisav õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustus. Laskuttamo.com kindlustus- ning muud tingimused ja piirangud on esitatud Laskuttamo.com teenuses (nt vastutuskindlustusel on piirangud tegevusaladele, mida vastutuskindlustus ei kata). Kui Laskuttamo Oy kindlustus võimalikku kahju ei kata, ei vastuta Laskuttamo Oy mingil viisil kasutajale või tellijale tekkinud kahju eest.

 • 11

  Kasutajal ei ole õigust sõlmida Laskuttamo Oy nimel laenu-, järelmaksu- või allhankelepinguid. ELi käibemaksuta hangeteks ei tohi kasutada Laskuttamo Oy registrikoodi.

 • 12

  Kui Laskuttamo.com-il on käesoleva lepingu tingimuste alusel nõue teenuse kasutaja vastu, on Laskuttamo.com-il õigus see vajaduse korral tasaarvestada kasutajale tehtavatest maksetest.

 • 13

  Laskuttamo.com hoolitseb teenuse kasutajate andmekaitse ja tehnilise kaitse eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Kasutaja nõustub Laskuttamo.com-i kehtiva privaatsuspoliitika ja sellega seotud andmekaitsetingimustega. Kasutaja vastutab vastutava töötlejana oma kliendiregistri ning registris olevate andmete õigsuse ja seaduslikkuse eest. Lisaks vastutab kasutaja selle eest, et tal on õigus andmeid töödelda, esitada neid Laskuttamo.com-ile töötlemiseks ja anda Laskuttamo.com-ile luba neid töödelda.

 • 14

  Kasutaja peab oma tegevuses järgima seadusi, määrusi ja muid kehtivaid nõudeid.  Laskuttamo.com teenust ei või kasutada isik, kelle suhtes kehtib ettevõtluskeeld.

 • 15

  Laskuttamo Oy ei vastuta kasutaja ja töövõtja vahelise lepinguga seotud kahjude eest. Kui Laskuttamo Oy peab kasutaja süü või hooletuse või lepingu rikkumise tõttu maksma kolmandale isikule või tellijale kahjuhüvitist, vastutab kasutaja Laskuttamo Oy ees kasutaja poolt tekitatud kogu kahju eest, kui kasutaja rikub lepingut või jätab oma kohustused täitmata või põhjustab kahju tahtlikult või hoolimatusest. Poolte vahel tekkivate erimeelsuste korral on Laskuttamo Oy vastutus piiratud kasutajalt nõutava teenustasu suurusega.

 • 16

  Käesolevad tingimused jõustuvad, kui kasutaja on sisenenud Laskuttamo.com keskkonda ja nõustunud käesolevate tingimustega. Tingimused loetakse aktsepteerituks hiljemalt pärast seda, kui kasutaja on alustanud Laskuttamo.com teenuse kasutamist.

  Lepingu tingimused kehtivad tähtajatult. Kumbki pool võib lepingu lõpetada 2-kuulise etteteatamisega.

 • 17

  Laskuttamo.com-il on õigus teha käesolevas lepingus muudatusi oma äranägemise järgi ilma kasutaja nõusolekuta. Muudatused kehtivad alates muutmise kuupäevast. Kui kasutaja jätkab Laskuttamo.com teenuse kasutamist, loetakse, et ta on muudatusega nõustunud.

 • 18

  Kasutajal ei ole õigust anda käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi üle kolmandale poolele. Laskuttamo.com-il on alati õigus ilma kasutaja nõusolekuta anda Laskuttamo.com teenus ning kõik või osa käesolevatele tingimustele vastavatest õigustest ja kohustustest üle enda määratud kolmandale poolele.

 • 19

  Käesolevate kasutustingimuste suhtes kohaldatakse Soome seadusandlust. Kõik käesolevate kasutustingimustega seotud vaidlused, erimeelsused või nõuded püütakse esmalt lahendada poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada, antakse asi menetlemiseks Helsingi esimese astme kohtule.

 • 20

  Käesolevad kasutustingimused on saadaval mitmes keeles. Kui keeleversioonide vahel on tõlgenduserinevusi, on soomekeelne versioon ülimuslik.